part5

  • Problém aury

„To, čo v epoche technickej reprodukovateľnosti umeleckého diela chradne, je jeho aura.“10 Auru charakterizuje ako hodnotu jedinečnosti, pravosti a originality.

Walter Benjamin sa domnieval, že umelecké dielo získava svoje prvé hodnoty ako predmet magického využitia11 ,vždy v súvislosti kultovým významom. Základ významu umenia videl v rituáli. Benjamín v tejto súvislosti poukázal na presakovanie rituálu do profánnych vzťahov, ktoré dielo vytvára. Akoby samotné umenie bojovalo o udržanie si svojho princípu naviazanosti na svätosť – oddelenosť.

V 19. storočí Saint -Simon rozvinul teóriu premeny spoločnosti, ku ktorej bolo potrebné odstránenie starého a prežitého – predovšetkým to, čo akokoľvek súvisí s náboženstvom a duchovným životom a nahradiť tieto straty orientáciou na pozitívnu a pragmatickú morálku. (Johnson, 1998) Jeho výpovede ovplyvnili ďalšie prúdy filozofie a vytváranie ideológie. Jedným z jeho nasledovníkov bol Marx. Predpovedal smerovanie k materialistickému obdobiu a považoval ho za správnu cestu premeny európskej spoločnosti. Odporúčal zamerať všetky sily na podmanenie si prírody a jej ovládnutie.

Benjamin pozoroval postupné materializovanie kultúry a deauratizovanie umeleckých prác, videl záblesky pozostatkov aury vo fotografických dielach – pri portrétoch ľudí. V oddelení umenia od jeho rituálneho základu, od jeho prvej a základnej funkcie, videl vylúpnutie umenia z jeho aury. Očistenie umenia od rituálnych funkcií považoval za emancipáciu umenia od parazitovania na rituáli.12

Deauratizácia umenia spôsobila odklon od kultovej hodnoty umenia k hodnote výstavnej. Prechod od kultovej k výstavnej hodnote vníma ako pozitívny posun v historickom posune umenia. Kým praveké umenie bolo, ako sa domnieva Benjamin, ukryté pred zrakom väčšiny ľudí, stredoveké umenie bolo súčasťou náboženských rituálov a prezentované bolo čiastočne, umenie doby prelomu 19. a 20. storočia a ako predpokladal aj nasledujúcich rokov, sa oprostí od kultovej hodnoty a stane sa vecou verejnou. Zmenila sa teda povaha umenia. Hoci sa dlho viedla diskusia , či fotografiu uznať ako umelecký druh, nediskutovalo sa o tom, že fotografiu zmenila podstatu umenia. Reprodukčná technika zmenila povahu a zmysel umeleckých diel. Premena podstaty a zmyslu umenia je symptómom a ukazovateľom premeny spoločnosti.

Walter Benjamin – prorok novej doby | Naplnenie proroctva

10 Benjamin, Walter; Iluminácie, Kalligram, Bratislava, 1999, str. 198

11 Tento poznatok potvrdzujú aj iní autori, porovnaj Babyrádová, 2002

12 Benjamin, Walter, Iluminácie, Kalligram, Bratislava, 1999 str. 200